El jaciment ANA de Cinctorres

El jaciment ANA va ser descobert l'any 1998, per Ramón Ortí. En maig de 2002 es realitza la primera campanya d'excavacions. Vist l'èxit de la primera actuació es decideix ampliar la zona a excavar i en setembre de 2002 es realitza una segona campanya.

Després dels èxits obtinguts l'any 2002, es prepara una nova actuació que té lloc l'any 2004. Posteriorment en els anys 2005, 2008, 2009, 2011 i 2015 s'ha treballat en el jaciment on s'han recuperat ja un total de 930 fòssils, el que fa d'ANA un jaciment important per a l'estudi de la flora i la fauna mesozoica de la comarca. L'estudi dels dinosaures del jaciment mostra una gran diversitat, destacant la presència de ornitòpodes hadrosauriformes, teròpodes i un sauròpode titanosauriforme. També s'ha trobat altra fauna de vertebrats i d'invertebrats, així com flora.

La seva història, les seves troballes i les seves particularitats fan d'ANA un jaciment singular, que està donant molts fruits científics, culturals i patrimonials. L'Ajuntament de Cinctorres i el Grup Guix de Vila-real estan treballant intensament per a posar en valor un punt d'interès cultural tan important de la comarca d'Els Ports i de la província de Castelló.

Campanya

La primera campanya d'excavació té lloc entre els dies 14 i 26 de maig de 2002 i en ella es recuperen 74 fòssils, entre els quals destaca la presència de dents de dos teròpodes diferents i fòssils d'un gran ornitòpode. La quantitat de material recuperat i la importància dels fòssils recuperats van fer que el Grup Guix de Vila-real, l'Institut de Paleontologia de Sabadell, el Museu i l'Ajuntament de Cinctorres preparessin una segona campanya d'excavació per intentar recuperar més fòssils.

Campanya

La segona campanya té lloc entre els dies 16 i 29 de setembre de 2002. Vist que l'excavació d'urgència de maig va resultar molt positiva, es decideix desplaçar al camp un gran equip científic per recuperar el major nombre possible de peces. Per a això es desplega un equip format per vuit paleontòlegs, dos restauradors i alguns aficionats. Els resultats d'aquesta segona campanya són espectaculars, recuperant-se entre d'altres, peces de gran envergadura com són una tíbia i una escàpula entorn a un metre de longitud. A més augmenta el nombre d'espècies trobades al jaciment ja que es troben vèrtebres d'un peix ossi, pendent d'estudiar. En total es recuperen 97 fòssils.

Campanya

Després de l'èxit de les dues primeres campanyes d'excavació, es prepara una tercera que s'havia d'haver dut a terme l'any 2003. No obstant això, no es concedeixen els permisos pertinents per dur a terme l'actuació per part de la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura, i atès que l'ajuntament va considerar que aquests fets no s'ajustaven a dret es va interposar un recurs contenciós-administratiu, que és guanyat per l'ajuntament tres anys més tard. Lamentablement es perd un any i es retarden d'aquesta manera les investigacions al jaciment. La tercera campanya d'excavació té lloc entre el 25 de setembre i el 12 d'octubre de 2004. En ella es van recuperar 119 fòssils, destacant la troballa d'una vèrtebra de teròpode. En les anteriors campanyes s'havien identificat dents de teròpode, però no fòssils postcraneals d'aquests tipus de dinosaure.

Campanya

La quarta campanya d'excavació es durà a terme entre el 26 de setembre i el 12 d'octubre de 2005. En ella es centren els esforços en recuperar més fòssils postcranials del teròpode aparegut en l'anterior excavació. Aquest esforç dóna els seus fruits apareixent més vèrtebres de teròpode i altres fòssils que poden pertànyer a un dinosaure carnívor. Un detallat estudi dels mateixos confirmarà aquest aspecte. A més segueixen apareixent altres fòssils, com ossos atribuïts a un gran ornitòpode i en ella són excavats i extrets del jaciment 81 fòssils.

Campanya

Entre el 21 d'abril i el 12 de maig de 2008, té lloc la cinquena campanya d'excavacions. En aquesta campanya tindrà lloc la troballa de l'os més gran localitzat fins a ara al jaciment. Es tracta d'un fèmur d'un titanosauriforme, que és lleugerament més gran que la tíbia d'ornitòpode trobada en la segona campanya. La troballa d'aquest fèmur fa augmentar el nombre de tàxons de dinosaures presents en ANA, donat que es tracta d'un os d'un sauròpode. La cinquena campanya finalitza amb un total de 146 fòssils recuperats.

6º campanya

Campanya

La sisena campanya d'excavació es realitza entre el 27 de maig i el 21 de juny de 2009. En ella es recuperen un total de 143 fòssils, entre els quals destaquen diverses vèrtebres, una mandíbula, un fragment de fèmur i un astràgal. Pràcticament tot el material d'aquesta última campanya està encara per preparar, per la qual cosa futurs estudis llençaran més dades sobre la mateixa.

7º campanya

Campanya

La setena campanya d'excavació es realitza entre el 14 de juliol i el 31 de juliol de 2011. La campanya és un nou èxit i es recuperen en ella 133 fòssils, entre els quals destaquen diverses vèrtebres, dues tíbies, dos fèmurs i un escàpula, entre d'altres fòssils. Sens dubte és aquesta campanya una de les millors en quant a quantitat i qualitat de peces recuperades.

8º campanya

Campanya

La vuitena campanya d'excavació es realitza entre el 2 de juny i el 23 de juny de 2015. En ella s'han recuperat un total de 137 fòssils, entre els quals destaquen varies vèrtebres d'un ornitòpode de talla mitjana i alguns fòssils de cocodrils. El material està a l'espera de ser preparat en el laboratori, pel que les dades sobre els fòssils són molt preliminars i els estudis que es duguen a terme un cop els materials hagin estat preparats en el laboratori aportaran més dades sobre la fauna d'ANA.